نویسنده = عبداله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 2
1. نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1398

آرزو شکری؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد