نویسنده = اصغر شریفی
مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 115-134

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی


ارائه مدل اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 12، شماره 45، آذر 1399، صفحه 271-287

میرمجید محمدی فومنی؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی


واکاوی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش کیفی

دوره 12، شماره 45، آذر 1399، صفحه 289-303

علی رضایی؛ اصغر شریفی؛ علاءالدین اعتماد اهری