نویسنده = وحید فلاح
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران

دوره 11، شماره 43، بهار 1399، صفحه 31-41

بابک حسین زاده؛ هانیه دیوسالار؛ وحید فلاح


4. ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 52-41

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح