نویسنده = وحید فلاح
تأثیر نیمکره های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب پراگماتیسم و ابن سینایی

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 243-264

حمیدرضا صارمی منش؛ سیده عصمت رسولی؛ وحید فلاح


ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران

دوره 11، شماره 43، خرداد 1399، صفحه 31-41

بابک حسین زاده؛ هانیه دیوسالار؛ وحید فلاح


ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 10، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 52-41

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح