نویسنده = وحید فلاح
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر نیمکره های مغز، تغذیه و ذکرهای معنوی بر مکتب پراگماتیسم و ابن سینایی

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 243-264

حمیدرضا صارمی منش؛ سیده عصمت رسولی؛ وحید فلاح


2. ارائه مدل تاثیرگذاری تحرک فرهنگی بر دلبستگی مدیریتی مدیران دانشگاه های مازندران

دوره 11، شماره 43، خرداد 1399، صفحه 31-41

بابک حسین زاده؛ هانیه دیوسالار؛ وحید فلاح


5. ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 10، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 52-41

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح