نویسنده = پریوش جعفری
تعداد مقالات: 2
1. فراترکیب عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی: در جستجوی الگوی انگیزش اعضای هیئت علمی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 53-66

رضا فتح اله زاده؛ نادر قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری


2. آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 103-122

سید عنایت اله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری