نویسنده = امیر حسین محمد داودی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر