نویسنده = رضا یوسفی سعیدآبادی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پایدار(SSCM) نظام‌های آموزشی در جهت استقرار دانشگاه پایدار مبتنی بر پارادایم توسعه پایدار

دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 229-253

تیمور داداشی آبکسری؛ مریم تقوایی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


2. شناسایی موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 39-55

ترانه عنایتی؛ محمدجواد زنگانه؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


3. پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)

دوره 10، شماره 39، بهار 1398، صفحه 127-146

جلال عبدی هولایی؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ محمد تقی پور


4. ارائه مدل سبک رهبری خدمتگزار در جهت تعالی آموزش و پرورش استان تهران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 141-168

جعفر عسکری دئفه؛ محمد صالحی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی