کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 115-134

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی


تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

دوره 10، شماره 37، آذر 1397، صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر