کلیدواژه‌ها = کارکنان
مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 115-134

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی