کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
رابطه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 14، شماره 54، اسفند 1401، صفحه 119-148

ذوالفقار رشیدی؛ سید حمید موسوی