کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
مدل تعلق خاطر کاری معلمان مدارس ابتدایی با رویکرد نظریه پردازی داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 46، اسفند 1399، صفحه 127-147

انسیه ترابیان؛ جعفر رحمانی؛ سیف الله فضل الهی


رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در معلمان

دوره 11، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 165-184

طاهره حسین زاده قلعه نو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ پریسا تجلی