کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
مدل ارتقاء یافته مولفه های سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش با روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 115-134

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 40، شهریور 1398، صفحه 57-87

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی؛ بدری عباسی؛ مریم یارمحمد توسکی