کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
طراحی واعتباربخشی محیط برنامه های درسی مغزمحور مبتنی بر زیبایی شناسی

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 37-56

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی


تحلیل برنامه درسی موجود دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی؛ چالش‌ها و موانع

دوره 11، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 103-114

شهرام فضلعلی زاده صوفی؛ جعفر قهرمانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم