کلیدواژه‌ها = آموزشی
ارائه الگوی بهره وری اعضای هیات علمی : یک پژوهش داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 147-164

علیرضا حیدری تفرشی؛ غلامحسین حیدری تفرشی؛ عباس خورشیدی


ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 9-28

مرتضی عسگرانی؛ مصطفی نیکنامی؛ نادرقلی قورچیان