کلیدواژه‌ها = دانشگاه
شناسایی و رتبه بندی ابعاد نظام آموزش عالی پژوهش محور در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 275-290

سیده محبوبه جعفری رستمی؛ کیومرث نیازآذری؛ ترانه عنایتی


رابطه ادراک از سیاست سازمانی با فلات شغلی کارکنان دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 41، مهر 1398، صفحه 139-160

سید محمد اندرامی؛ فرشیده ضامنی؛ ترانه عنایتی


ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 10، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 52-41

وحید حقیقت دوستی سیار؛ محمد صالحی؛ وحید فلاح