کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
مدل مفهومی رابطه میان سبک تصمیم گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی گری جانشین پروری

دوره 11، شماره 43، خرداد 1399، صفحه 197-214

سمانه عبداله زاده خنامان؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی