کلیدواژه‌ها = سبک رهبری
ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

دوره 13، شماره 51، خرداد 1401، صفحه 77-100

علیرضا علیزاده سودمند؛ محمود ابراهیمی مقدمیان؛ مهدی بهرامی؛ شیما نرگسی