کلیدواژه‌ها = صلاحیت مدیریتی و سیاست های تربیتی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 169-191

بهروز قاسمی؛ علی اکیر خسروی؛ حمیده رشادت جو؛ عباس خورشیدی؛ فتاح ناظم