کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت مسیر شغلی

دوره 12، شماره 47، خرداد 1400، صفحه 241-260

محمد حیدری گوجانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی