کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی و خودکارآمدی دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 145-160

سونا اسمعیلی؛ محمدجواد عزتی نیا