ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 9-28

مرتضی عسگرانی؛ مصطفی نیکنامی؛ نادرقلی قورچیان


مدیریت جهادی

دوره 5، شماره 20، خرداد 1393، صفحه 13-46

غلامحسین حیدری تفرشی؛ سهیل دادفر


مدیریت در قرآن کریم

دوره 3، شماره 11، خرداد 1391، صفحه 15-22


نماز و سلامت اقتصادی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 15-34

غلامحسین حیدری تفرشی؛ سهیل دادفر