دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و رتبه بندی ابعاد ارادت شغلی مدیران و تاثیر آن بر عملکرد (آموزشی-پرورشی) مدارس استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

قربانعلی اصغری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ ام کلثوم غلامحسین زاده


عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

مجتبی معظمی؛ احد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسماعیل کاوسی


ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

حشمت اله تیرگیر؛ محمد نیکخواه؛ نرگس سعیدیان