دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدل ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

امیر ابوتراب آوانلو؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی؛ محمود صفری


شناسایی و ارزیابی مولفه‌های یادگیری پژوهش‌محور (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

عاطفه کریمی


ارائه الگوی سیاست‌گذاری‌آموزشی مهارت‌آموزی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1402

سمانه کشمیری؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ نادر برزگر؛ عباس خورشیدی؛ علیرضا عراقیه


شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل توسعه رهبری معنوی در مدیران مدارس (موردمطالعه: مدارس متوسطه دو شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

ریحانه داوری


جایگاه آموزش و جهانی شدن در آرای متفکران متاخر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

حسن شمسینی غیاثو.ند؛ حاجی علی شیراوند؛ علی فلاح نژاد


ارائه مدلی برای افزایش کیفیت آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

lمحمد ورعی؛ عباداله احمدی


طراحی ،الگوی رهبری در قرن 21 برای مدیران مدارس دوره ابتدایی (مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

ثریا باژن؛ عباس خورشیدی؛ بتول فقیه آرام؛ نادر برزگر؛ اسفندیار دشمن زیاری