دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی ابعاد و مولفه‌های بالندگی کارکنان وزارت رفاه کار و امور اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

محسن اکبری؛ محمود صفری؛ ابولقاسم دلخوش مسمایی


نقش واسطه ایمنی هیجانی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و انگیزش تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

لیلا بخشی سورشجانی؛ عشرت غلام زاده


تبیین و بررسی مدل علی تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

خاور قره دینگه؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ صادق ملکی آوارسین


بررسی مولفه نگرش رهبر آموزشی از دیدگاه حضرت امام خمینی-ره-

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

زهرا عباس زاده


طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفه‌های نظام آموزش شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

حامد اخوان؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان


یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

اعظم سنائی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ البرز قیتانی؛ علی رشیدپور