تعداد مقالات: 382
75. شناسایی موانع بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و تاثیر آن بر انطباق پذیری سازمانی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 39-55

ترانه عنایتی؛ محمدجواد زنگانه؛ رضا یوسفی سعیدآبادی