تعداد مقالات: 374
106. فراترکیب عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی: در جستجوی الگوی انگیزش اعضای هیئت علمی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 53-66

رضا فتح اله زاده؛ نادر قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری


114. طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 57-87

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی؛ بدری عباسی؛ مریم یارمحمد توسکی


115. مدلی برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد کارکنان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 57-73

محبوبه عبداللهی؛ فهیمه کریمی


118. بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت آموزشی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 63-82

سید احمد شیبت الحمدی؛ سعیده آقاهادی


123. بررسی نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1396

رقیه رفیعیان؛ اسداله خدیوی