بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که هدف آن بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران بود. پژوهشگر با طرح این پرسش که چه رابطه بین سبک های مقابله ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخت. جامعه ی آماری مشتمل بر 56000 از دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه در شهر تهران اعم از دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحصیلی 1395-96 مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان 382 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد سبک های مقابله ای استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه دلالت بر این امر داشت که بین سبک های مقابله ای و پیشرفت تحصیلی رابطه ای معکوس وجود دارد، بین سبک مقابله ای مسئله مدار - سبک مقابله ای هیجان مدار و پیشرفت تحصیلی رابطه ای معکوس وجود دارد و سبک هیجان مدار بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلی دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی:
-         اسماعیلی، معصومه؛ محمود علیلو، مجید؛ بخشی پور رودسری، عباس و شریفی، محمدامین (1388). "بررسی نگرش های ناکارآمد و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه". فصلنامه مطالعات روان شناختی، دوره 5، شماره 2.
-         ایرانپور مبارکی، زهرا (1389). "بررسی عوامل مؤثر برعدم موفقیت دانش آموزان شهراهوازدرکنکور سراسری سال های 87 و88". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه چمران اهواز.
-         اینانلو، مهرنوش؛ بهاء، ربابه؛ سیدفاطمی، نعیمه؛ حسینی، آغافاطمه (1391). "سبک های مقابله با استرس در دانشجویان پرستاری". مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). دوره 18، شماره 3.
-         آزادیکتا، مهرناز (1391). "بررسی نقش راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی به عنوان پیش بین های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر"، مجله دست آوردهای روان شناختی، 4(1): 99-116.
-         آقامیرزایی، طاهره و صالحی عمران، ابراهیم (1391). "بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه علوم و فنون مازندران)"، مجله نامه آموزش عالی، شماره 20، صص 117-140.
-         بخشی، محمود؛ آهنچیان، محمدرضا (1392). "الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی": نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(2): 153-163.
-         بیگی‌بادی، عبداله (1387). "بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر شاهد و عادی پایه دوم و سوم دبیرستان در استان اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی).
-         حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛غلامعلی لواسانی، مسعود؛ قربان جهرمی، رضا (1388). "باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی". پژوهشهای روان شناختی،12(1-2 (پیاپی 23)):11-25.
-         خشوعی، مهدیه سادات (1388). "رابطه شوخ طبعی با فشار روانی و سبک های مقابله در دانشجویان دانشگاه". مجله مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز. دوره اول، شماره اول.
-         دافعی،مریم (١٣٧۶)." بررسیرابطهروشهایمقابلهایباویژگیھایفردیوسلامتروانیزوجهایناباروریزد"،پایاننامهکارشناسیارشد،دانشکدهعلومپزشکیدانشگاهتربیتمدرس.
-         ریو، جان مارشال (1383). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
-         صافی، احمد (1385). مسائل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای کاهش آنها، تهران: نشر ویرایش.
-         ضیغمی، مریم و پوربهاالدینی زرندی، نرجس (1390). "بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با سلامت عمومی و سبک های مقابله ای در دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان"، گام های توسعه در آموزش پزشکی، 8(1):41-48.
-         طاهری نیا، سمانه (1391)، "رابطه ی بین راهبردهای مقابله ای و حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه.
عبدی، علی؛ آریان پور، سعید (1387)." بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک های مقابله ای و نقش این متغیرها در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه"، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 4(12): 143-160.
-         فرجی، آناهیتا؛ آریاپوران، سعید و عبدی، علی (1389). "نقش سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی در تمیز دانشجویان دارای اضطراب امتحان بالا و پایین". فصلنامه روا نشناسی تربیتی شماره نوزدهم، سال ششم.
-         کیامنش، علیرضا و خیریه، مریم (۱۳۷۹ ). "روند تغییرات دروندادها و بروندادهای آموزش علوم بر اساس یافته های TIMSS و TIMSS – R"، تهران : پژوهشکده تعلیم وتربیت.
-         گلشنی فومنی، محمدرسول (1375). جامعه شناسی آموزش و پرورش. چاپ اول. تهران: شیفته.
-         گودرزی، محمد علی و معینی رودبالی، زهرا (1385). "بررسی رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی". دوماهنامه دانشور رفتار، سال سیزدهم، شماره 19.
-         لوگان آندره (1374). شکست های تحصیلی، شناخت و جبران. ترجمه رضوی شجاع. چاپ اول. مشهد: آستان قدس رضوی.
-         محمدخانی، شهرام و باش‌قره، رقیه (1387)." بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک‌های مقابله‌ای با سلامت عمومی دانشجویان". فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 5، 50-38.
-         محمودعلیلو، مجید؛ اسمعلی، احمد؛ واحدی،حسینواحدی ورضایی، رسول (1388). "بررسیارتباطویژگیهایشخصیتی (اختلالاتشخصیت)وسبکهایحل مسألهدرزندانیانمجرم". دوماهنامه دانشور رفتار، سال شانزدهم، شماره 34.
-         میکاییلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی؛ قلیزاده، لیلا (1391). "ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر"، روانشناسی مدرسه، 1(4):90-103.
-         نریمانی، محمد و آریاپوران، سعید (1385). "بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر"، مطالعات روان شناختی، 2(4-3):39-56.
منابع لاتین:
- Gonzales NA, Tein JY, Sandler IN, Friedman RJ. (2001) On the limits of coping: Interaction between Stress and coping for inner city adolescents. Journal of Adolescents Research 2001; 16: 372-96.
- Fahs ME. (1986) Coping in school: Correlations among perceptions of stress, coping styles, personal attributes and academic achievement in inner-city junior high school students. San Francisco: Annual Meeting of American Educational Research Association; 1986: 16-20.
- Repak N 2014) Emotional fatigue: Coping whit academic pressure. Available From : URL: http:// www. Gradre sources. org/articles/emotional_fatigue.shtml.
-          Cohen M, Ben-Zur, H & Rosenfeld, ML (2008). Sense of Coherence, Coping Strategies, and Test Anxiety as Predictors of Test Performance among College Students. International Journal of Stress Management, 15(3): 289-303.
-          Heren, E., & Mitchell, C.W. (2003). Relationships between the five-factor personality model and coping styles. Psychology & Education: An Interdisciplinary Journal: 40(1): 38-49.
-          Ireland, J. L., Boustead, R., & Ireland, C. A. (2005). Coping style and Psychological health among adolescent prisoners: A Study of young and juvenile offenders. Journal of Adolescent, 28, 411-428.
-          Khan, Mehjabeen (2013) "Academic Self-Efficacy, Coping, and Academic Performance in College," International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities: Vol. 5, Article 4.
-          MacCann, C; Fogarty, G J.; Zeidner, M; Roberts, RD. (2011). Coping Mediates the Relationship between Emotional Intelligence (EI) and Academic Achievement. Contemporary Educational Psychology, 36(1):60-70.
-          Morris, E. A., Brooks, P. R., & May, J. L. (2003). The relationship between achievement goal orientation and coping style: Traditional vs. nontraditional college students. College Student Journal, 37(3): 3-8.
-          Struthers, C.W, Perry, RP. Menec, VH (2000). An Examination of the Relationship among Academic Stress, Coping, Motivation, and Performance in College. Research in Higher Education, Volume 41, Issue 5, pp 581-592.