بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان ستاد شرکت ملی گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رفتارهای شهروندی سازمانی در شیوه‌های مختلفی به سازمان کمک می‌کنند. این رفتارها موجب افزایش صرفه‌جویی در منابع سازمان می‌شود، کیفیت خدمات را بهبود، کار آیی و عملکرد سازمان را افزایش و هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در این تحقیق به بررسی وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی در گروه‌های مختلف جمعیت شناختی می‌پردازیم. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 812 نفر هست. حجم نمونه این تحقیق 261 نفر تعیین‌شده است. به‌منظور مقایسه متغیرهای تحقیق از آزمون‌های مقایسه میانگین دو و یا چند جامعه استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که سطح معنی‌داری آماره آزمون در بحث تحصیلات عدالت سازمانی، سن در رفتار شهروندی و سابقه کاری در عدالت سازمانی کمتر از معیار 0.05 هست؛ بنابراین تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌های مختلف مطرح‌شده در جامعه موردبررسی وجود دارد. سایر معیارهای مطرح‌شده تفاوت معنی‌داری را در گروه‌های مختلف جمعیت شناختی نشان نداده‌اند.

کلیدواژه‌ها


سکاران، اوما (1386)، روشهای تحقیق در مدیریت، تهران:انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
خاکی، غلامرضا (1386 (، روش تحقیق با رویکردی بر پایان‌نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب.
زارع، حمید (1383)، نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازما، مجله فرهنگ مدیریت، سال دوم. شماره 6
ساعتچی، محمود (1370)، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی.
حافظ نیا، محمدرضا)1384)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
حقیقی، محمدعلی، برهانی، بهاءالدین (1379)، مدیریت رفتارسازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
دلاور، علی (1384)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات رشد.
زارعی، متین، حسن، جندقی (1385)،شناخت عوامل رفتار شهروندی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیری، شماره 12
ستایشگر، داریوش، قدسی، غلامعباس (1387)، ترویج OCB (رفتار شهروندی سازمانی) راهکاری جهت جلوگیری از فرسودگی شغلی در سازمان