تحلیل عوامل موثر بر سکوت سازمانی و تاثیر آن بر تعهد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف  این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر سکوت سازمانی و تاثیر آن بر تعهد  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد مرکزی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت پشتیبانی، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و معاونت پژوهشی) با تعداد  1264 نفر تشکیل دادند. بر اساس جدول مورگان تعداد 290 پرسشنامه به عنوان حجم نمونه تعیین و توزیع گردید و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بود. به منظور تعیین ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای سه پرسشنامه شامل: پرسشنامه ی تعهد کارکنان (آلن و مایر 1997) ؛ پرسشنامه ی سکوت سازمانی (واکلا و دمیتریس 2005) ؛ پرسشنامه ی عوامل موثر بر سکوت سازمانی(محقق ساخته )،  به ترتیب 88/0 و 90/0 و 85/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها آمار توصیفی و آمار استنباطی بیان می شود، بخش آمار استنباطی شامل رویکرد دو مرحله ای تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی تحلیل معادلات ساختاری می باشد. از نرم‌افزارهای  20SPSS  و  Amos 20 در این پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی، مدیریتی، سازمانی و فردی و همچنین زیر مولفه های آن ها بر سکوت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موثر بوده است. همچنین یافته ها نشان داد که رفتار و جو سکوت در سازمان تاثیر منفی بر تعهد کارکنان و مولفه های آن داشت. 

کلیدواژه‌ها