بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت بیمه ایران» بوده است که در این راستا ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) به‌عنوان متغیرهای وابسته و فناوری اطلاعات به‌عنوان متغیر مستقل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران شعب شمال تهران می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی است. تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران شعب شمال تهران انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران شعب شمال تهران به تعداد ۳۴۰ نفر می‌باشد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۸۱ نفر تخمین زده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده‌شده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده ازنظر اساتید محترم و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و آلفای کرونباخ، میزان پایایی پرسش‌نامه را٪۸۰۳ نشان داد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی (جدول و نمودار آماری) و آزمون‌های آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره) در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه معنی‌داری بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی وجود دارد همچنین معنی‌داری رابطه رسمیت، پیچیدگی و تمرکز در ساختار سازمانی با فناوری اطلاعات مورد تائید قرار گرفت. شایان‌ذکر است پاسخگویان فناوری اطلاعات را در شرکت موردمطالعه ضعیف ارزیابی نمودند؛ و ساختار سازمانی در شرکت بیمه در حد بالا ارزیابی‌شده و این به معنای انعطاف‌ناپذیر بودن ساختار، وجود بوروکراسی و رسمیت بیش‌ازحد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها