نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در رفتار خرید اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش وقوف بر نقش تجربیات و رویدادهای پیشین زندگی در بروز رفتار خرید اجباری  است.
روش این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده‌ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر و توزیع پرسشنامه میان جوانان 16 تا 29 ساله در دسترس در شهر تهران صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش CVR و تحلیل عاملی تأییدی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و  برای بررسی روابط متغیر‌ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است.
در یافته‌های این تحقیق تاثیر تعارض با خانواده، ارتباطات اجتماع گرا و ارتباطات با همسالان بر رفتار خرید اجباری رد نشد و  تاثیر ارتباطات مفهوم گرا و عزت نفس بر رفتار خرید اجباری رد شد.
از پیامدهای اجتماعی این تحقیق می‌توان به آگاهی بخشی بینش بازاریابان، خرده فروشان، خانواده ها، مشاوران و سیاستگذاران حوزه سلامت در درک مکانیسم‌ها و زمینه‌های بروز و توسعه خرید اجباری در راستای پیشگیری از بروز عادات مصرف اجباری که تأثیرات مخربی بر روی فرد و جامعه دارد اشاره کرد.
این پژوهش نشان دهنده ارتباط بین تجربیات پیشین زندگی و زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی خانواده در شکل گیری و توسعه رفتار خرید اجباری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها