بررسی نقش برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت آموزشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد فیروزکوه، گروه مدیریت صنعتی ، فیروکوه ایران

2 دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد فیروزکوه، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، فیروکوه ایران

چکیده

نهاد آموزش و پرورش در سالهای اخیر با مسائلی از جمله افزایش مخارج و دشواری در تامین هزینه‌ها و کاهش کیفیت آموزشی روبرو می باشد .تنگناها و فشارهایی که نظام آموزشی در نتیجه‌ی نگرشهای روبه تغییر نسبت به کیفیت آموزش از جمله: پدیده جهانی شدن، توسعه پایدارانسانی، حقوق بشر، صلح و امنیت، کیفیت کلی زندگی در سطوح فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی مواجه هستند صاحب‌نظران را بر آن داشته است که در صدد ارائه راه حلهایی برای بهبود کیفیت آموزشی باشند. یکی از مهمترین راه حل‌های ارائه شده استفاده از برنامه‌ریزی و تفکر استراتژیک به جای برنامه‌ریزی واکنشی می‌باشد. برنامه‌ریزی استراتژیک در سه سطح فراسوی کلان، کلان و خرد مطرح می‌باشد. در این تحقیق برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و رابطه آن با کیفیت آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها