پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 مدیرگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

  این پژوهش به بررسی «رابطه برنامه ریزی  استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران» پرداخته است. روش تحقیق از نظر ماهیت روشجمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است،و از نظر هدف، کاربردی  است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در بائک صادرات منطقه شمال تهران به تعداد 1200 نفر در پنج حوزه و شش شعبه ممتاز است، که 350 نفر زن، و 850 نفر مرد می باشند. برای تعیین حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ، تعداد 291 نفر تعیین ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت،  85 زن‌ و 206 مرد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل برایسون (1999)، پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فیور و همکاران (2013) است. هر دو پرسشنامه استاندارد بوده و از روایی محتوایی برخوردارند. پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک 72/0 و پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه به میزان 87/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد رابطه همبستگی معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک با چهار مولفه بازاریابی کارآفرینانه شامل فرصت هشیاری(69/0)، نوآوری معطوف به مصرف کننده (82/0)، ایجاد ارزش (51/0)، و مدیریت ریسک (90/0) » وجود دارد. «مدیریت ریسک»  و «فرصت هشیاری » از مولفه های بازاریابی کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران  (آماره 4.105 t =  ، با مقدار 0.012= Sig.  ؛ آماره 2.023 t =  ، با مقدار 0.037 = Sig.) بیشترین تاثیر را از یرنامه ریزی استراتژیک می پذیرد. و کمترین تاثیر مربوط به مولفه « ایجاد ارزش » با (آماره 1.545- t =  ، با مقدار 0.280 = Sig) می باشد.

کلیدواژه‌ها