تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

            هدف این تحقیق تاثیر آموزش مدیریت هیجانات با میزان تعارضات سازمانی در مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع آزمایش میدانی بود. قبل از اجرا با آزمونی میزان سطح هیجانات و تعارضات سازمانی 20 نفر که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد(پیش آزمون)، سپس این 20 نفر به دو گروه  10 نفر تقسیم شدند.گروه اول با روش آموزش همکار و گروه دوم با روش ارسال بروشور به مدت 4 روز و هر روز 1ساعت به آموزش مدیریت هیجانات پرداخته شد. پس از گذشت 8 روز آزمونهای مدیریت هیجان و تعارض سازمانی بر روی 20 نفر مجددا تکرار شد. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که با حذف اثر نمره های تعارضات سازمانی پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی، اثر اصلی متغیر آموزش بر تعارضات سازمانی پس آزمون معنادار نیست، به عبارت دیگر با 95 درصد اطمینان می توان گفت اثر آموزش نتوانست در کاهش تعارضات سازمانی و مولفه های آن موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها