بررسی نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس فاطمه الزهرا (س) ، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاثیرپذیری از ابعاد برنامه درسی پنهان برخودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز انجام شده است. این تحقیق بر اساس روش تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف تحقیق، کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی دانشجویان کارشناسی پیوسته پردیس فاطمه الزهرا(س) به تعداد 688 نفر می باشد. تعداد نمونه آماری با توجه به جدول مورگان و متناسب با حجم جامعه مورد نظر، تعداد 246 نفر بدست آمده است و برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت و پرسشنامه برنامه درسی پنهان امینی و همکاران(1390) استفاده شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها، از روایی صوری استفاده شد و برای بررسی پایایی ابزارها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که که پایایی پرسشنامه برنامه درسی پنهان 88/ و پرسشنامه خود تنظیمی 91/ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه و ساده استفاده شده است. یافته ها نشان داد که فضای فیزیکی، روش های تدریس، شیوه های ارزیابی، قوانین و مقررات و تعاملات به ترتیب به اندازه (60/0)، (38/0)، (32/0)، (27/0)، (22/0) بر خودتنظیمی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) تبریز نقش دارند.

کلیدواژه‌ها