بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادها بر فرهنگ خلاقیت در سازمان های خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مربی پژوهشی مدیریت، پژوهشکده مطالعات توسعه

چکیده

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از تکنیک‌های اصلی بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی انسانی در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اگرچه برخی از مکانیزم‌های تاثیرگذاری این سیستم ناشناخته باقی مانده است، در مورد بسیاری از نتایج آن توافق عمومی در بین صاحبنظران و خبرگان سازمان و مدیریت وجود دارد بطوریکه به اعتقاد آنان رمز موفقیت مدیران اثربخش در بسیاری از سازمان های پیشرفته امروزی در نوآوری و ارایه پیشنهادات مفید است. در این مقاله به بررسی تاثیر نظام پیشنهادها بر خلاقیت در سازمان های خدماتی پرداخته شده است؛ ایده بنیادی این است که بسیاری از دستاوردهای نظام پیشنهادها ناشی از بکار گرفتن قوای خلاقیت در سازمان است. براین اساس دو محور سبک‌های فکری محرک خلاقیت و موانع خلاقیت از حیث میزان تاثیرپذیری از استقرار نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از نظرات مدیران سازمان های خدماتی و دست اندرکاران نظام پیشنهادها تایید کننده این ایده بوده است.

کلیدواژه‌ها


بوهم، دیوید (1381)، درباره خلاقیت، نرجمه محمد علی حسین نژاد، تهران، نشر نیلوفر
حبیبی، لیلی،1385. نظام پیشنهادها و ابعاد رضایت شغلی، انگیزش کاری و بهبود کیفیت ارایه خدمات در سازمان بازرسی و نظارت، پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
دراری، نوروز13730 مدیریت مشارکتی ژاپنی. موسسه خدمات فرهنگی: تهران.
زارعی، حسین 1378 . بررسی موانع مشارکت در نظام اداری ایران، تحول اداری، ش 24و25.
صمدآقایی, جلیل. (1383). خلاقیت جوهره کارآفرینی. تهران: دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، 1385. جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
مقیمی, سید محمد. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی. دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران:. تهران
نهج البلاغه
الهی، محمود، «مجموعه اقتصادی- اجتماعی کاوش» ویژه نامه، سال 1380.
یدالهی، جهانگیر، (1385). مدیریت ایده ها در کارآفرینی سازمانی، پنچمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
Igor Prodan, Branka Ahlin, (2008) A Best Practice Model for Useful Suggestions Management, Research Papers. University of Ljubljana.
Prejer, A (2002). Situations for Innovation Management: Toward a Contingency Model. European Journal of Innovation Management, 4-17.