تعیین رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی،‌ دانشگاه های آزاد شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

2 گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی،رودهن،ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس کتابداران کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت از 218 نفر کتابدارانی است که صرف نظر از رشته تحصیلی با مدرک  کارشناسی و بالاتر در کتابخانه های دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران(واحد تهران شمال ، تهران جنوب، تهران شرق و تهران غرب) شاغل هستند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 140 کتابدار به عنوان نمونه انتخاب شدند که از میان کتابخانه های موجود در دانشگاه های برگزیده شده، پژوهش برروی کتابداران انجام گرفته است.برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از دو پرسشنامه( استاندارد و محقق ساخته) استفاده گردید. برای سنجش اعتماد به نفس کتابداران  از پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت استفاده شده و همچنین برای سنجش میزان استفاده کتابداران از فناوری  اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده به عمل آمده است. سپس برای پاسخ به سوالهای پژوهش بر پایه ی اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ( ضریب همبستگی پیرسون ، به منظور پی بردن به معنادار بودن رابطه همبستگی خطی) استفاده شده است. وهمچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون k-s  استفاده شده است.نتایج نشان داد که : بین متغیرهای  استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس عمومی کتابداران و  استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس اجتماعی آنان و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس شغلی آنان همبستگی مستقیم و در حد زیاد در سطح اطمینان 95% وجود دارد.  و بین متغیرهای استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس تحصیلی کتابداران و استفاده از فناوری اطلاعات با اعتماد به نفس خانوادگی آنان همبستگی مستقیم و در حد ضعیفی در سطح اطمینان 95% وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 

IT (Informatiopn Technology),self confidence, librarians, universitical libraries, Islamic Azad Universities [ I.A(L).U.].

اتکینسون، ریتا ال. و دیگران (1387)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمدنقی براهنی و دیگران، تهران: رشد.
اسلامی، سید حسن (1383)، اعتماد به نفس، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
بهارستان،جلیل(1389)،بررسیاعتمادبهنفسدانشآموزان دختروپسرسالسومراهنماییشهرستانبافق، پایان نامهکارشناسیرشتهمدیریتوبرنامهریزیآموزشی، دانشگاهیزد.
زنگنه،حسین(1385)،تأثیراستفادهازفنآوریاطلاعاتوارتباطاتبرپرورشتفکرانتقادی دانشآموزانپسرسالسوممتوسطهشهرتهران، پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهعلامهطباطبایی.
ستاری، صدرالدین و محمدی، پروین(1390). بررسی روابط میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و موفقیت آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(4)، 96-81.
شبیری،علی؛عطاران،محمد(1385)،بهرهگیریازنرمافزارکمکآموزشیفیزیکسوم دبیرستانوبررسیتأثیرآندرپیشرفتتحصیلیوتعاملدانشآموزاندرکلاس،پایاننامه کارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمعلمتهران.
طباطبایی، محمدحسین(1417 ق)، المیزان فی تفسیر القران الکریم، قم: جامعه مدرسین قم
علیدوستی، سیروس(1393)، طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی و موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در اداره‌های کل سازمان‌های دولتی استان‌های صنعتی ایران (مطالعه موردی: استان فارس)، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
علیدوستی، سیروس؛ شیخ شجاعی، فاطمه (1393)، فناوری اطلاعات و کتابخانه، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
فدائی عراقی، غلامرضا(1385)، کتاب و کتابخانه: مدیریت و توسعه فرهنگی، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
فدائی،غلامرضاومجیدسبزیپور(1386)، ارزیابیخدماتمرجعالکترونیکیدروبسایتکتابخانهدانشگاه های دولتیشهر (گزارشی از پیشرفت کار یک طرح پژوهشی)، کتابداری و اطلاع رسانی 43(11)، بازیابی 17 مهر 1389.
فرهادی، ربابه(1393)، بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی شیراز و نگرش کتابداراندربارهکاربردفناوریآوری‌هایاطلاعاتی در کتابخانه،فصلنامهکتاب،شماره 40.
کبیری، فاطمه (1382) تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)بر تحولات فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه مدیریت امور فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ص26-مهدوی، محمد تقی( 1389)، نیازهای اطلاعات تکنولوژی سازمانی، پژوهش‌های علمی و صنعتی.
موکهرجی،آجیتکومار(١٣٨٢تاریخوفلسفهکتابداری،ترجمهاسداللهآزاد.تهران: کتابدار.
نوربخش بنجار،طاهره؛ آزما، فریدن؛ مصطفی پور، محمدعلی(1393)، کاربست فناوری اطلاعات و رابطه آن با موفقیت کارآفرینان استان گلستان، فصلنامهکتاب،شماره 33.

Apple, M. W. (2006). Teachers and Texts: A political economy of class and genderrelations in Education. New York & London: Routledge & Kegan Paul.

Baziliion, Richard. J (2001). Academic libraries in the digital revolution: libraries in the midst of revolution need new ways of thinking about their mission. Educause quarterly, 1, 52- 54
Haneefa, M. (2007) "Application of information and communication
technologies in special libraries in Kerala (India) " Library Review. Vol. 56, No. 7: 603-620.
Jamshidi ghohfarokhi F. (2012). Survey of usage rate information technologies in Shahrekord public libraries. Journal of library. [InPersian]
Kling, R. & Lamb, R. (2000). IT and organizational change in digital economics:Data, tools and research. MA: MIT Press
Kling, R. (2000). Learning about information technologies and social change: The contribution of social informatics. The Information Society, 16(3), 217–232
Maslow, A. H. (1987), Motivation and Personality, New York: Harper
Ncube, Zibusiso (2007) Information technology infrastructure development in the Southern Africa Development Community: A survey analysis Unpublished Doctoral Dissertation ,Capella University
Perera, Karl(2001). Confidence Building Tips that Will Help You. Moreselfsteem. com.
Prusha, Todd (2006). Strategic planning in community college information technology: A Delphi study of model programs Unpublished Doctoral Dissertation ,Iowa State University
Titthasiri, Wanwipa (2000). Information technology strategic planning process for institutions of higher education in Thailand, Unpublished Doctora l Dissertation Pittsburgh University
Veen, W. (2003). The role of beliefs in the use of information technology: implications for teacher education, or teaching the right thing at the right time. Journal of Information Technology for Teacher Education, 2(2), 139–153.
Watt, D. H. (2008). Compu The meaning of educational ter literacy: what should schools be doing about it? Classroom Computer News, 1(2), 1– 26.