اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره وراهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیارگروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران

چکیده

تحقیق حاضربه منظور اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی دختران دبیرستان های منطقه 4 شهر تهران انجام شد. این پژوهش به روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران پایه اول دبیرستانهای دولتی منطقه 4 شهر تهران در ترم اول سال تحصیلی94-1393 بود که از این جامعه به روش نمونه گیری داوطلبانه تعداد 30 نفر انتخاب شد و 15 نفر در گروه گواه و15 نفردر گروه آزمایش به صورت تصادفی گمارش شدند. ابزار های گرد آوری اطلاعات پرسشنامه انگیزش تحصیلی ورلند(AMS) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی (AISS) بود. در این پژوهش واقعیت درمانی به عنوان متغیر مستقل در نه جلسه (90 دقیقه ای)به صورت هفتگی به گروه آزمایش آموزش داده شد. داده های پژوهش با استفاده ازتحلیل کواریانس چند متغیره وتک متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش واقعیت درمانی بر افزایش انگیزش تحصیلی و سازگاری اجتماعی تاثیر معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها


- ابراهیمی قوام آبادی ،صغری (1384) . پرورش انگیزه در دانش آموزان . تهران : انتشارات رشد.
- اتکینسون،ریتا،ل.؛ اتکینسون، ریچارد، س. و هیلگارد، ارنست، ر(2000). زمینه ی روانشناسی . ترجمه محمد نقی براهنی؛ بهروز بیرشک؛مهرداد بیک؛رضا زمانی؛ سعید شاملو؛مهرناز شهرآرای (1385). تهران: انتشارات رشد.
ـ پناه علی، امیر؛ شفیع آبادی، عبدا... و احقر، قدسی (1388). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش آموزان پسر سال اول متوسطه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 16 ، 4: 88-67.
ـ خالقی عباس آبادی، سمیه (1388). بررسی تاثیر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش شادکامی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
- خوش کنش، ابوالقاسم؛ اسدی، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغروکشاورز افشار، حسین (1389). نقش نیازهای بنیادین وحمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه. روان شناسی کاربردی.4 ،1 :82-94
- درتاج، فریبرز؛ مصایبی، اسداله و اسدزاده، حسن (1388). تاثیر آموزش مدیریت خشم برپرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر15-12 ساله . روان شناسی کاربردی. 3 ،4 :62-72 .
ـ شیلینگ، لوئیس (1984). نظریه های مشاوره (دیدگاههای مشاور) . ترجمه سیده خدیجه آرین، (1386). تهران : انتشارات اطلاعات.
- فرح بخش، عبدالنبی (1389). اثر بخشی آموزش مهارت های روابط بین فردی و مدیریت هیجانها بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان . پایانامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-کاوسیان، جواد؛ فراهانی، محمدنقی؛ کدیور، پروین؛ عباسی، هومن؛ شهرآرای،مهرناز وفرزاد، ولی اله (1386). مطالعه عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های سراسر کشور. پژوهش های نوین روانشناختی. 2، 8 : 81-104
- محمدی درویش بقال، ناهید؛ حاتمی حمیدرضا؛ احدی، حسن و اسدزاده، حسن(1391).بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی (شناختی و فراشناختی ) بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان . علوم رفتاری. 4 ،12 :119-130 .
- محمودی کهریز، بهرام ؛ باقریان، فاطمه و حیدری، محمود(1393). بررسی نقش خود نظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان . روانشناسی تحولی. 10 ، 40 :383-392 .
- منصور، محمود (1381). روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری. تهران: نشر سمت
ـ موسوی اصل،سیدجاسم (1388). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی برمسئولیت پذیری وعزت نفس دانشجویان دخترمرکزتربیت معلم حضرت خدیجه زهرا (س) اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، واحدعلوم وتحقیقات خوزستان .
-هاشمیان، فاطمه؛ شفیع آبادی، عبدلله و سورانی، منصور(1387). بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی10 ،35-36 :1-14
 
-Bowers, Elwood, M. (1997). The effect of CT/RT qualityschool rograming on Attendance and academic performance student, self conceptand relationship in a RoralElementary school. Journal of Reality Therapy, Vol 16, 21-30.
-Clark.M.H.& Schroth, C.A(2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Individual Differences. 20,19-24.
 
-Long, Joyce. F, Monoi. Harper,Brian. Knoblauch Dee. & Murphy, P.Karen.(2007). Academic motivation and achievement among urban adolescents. Journal of Urban Education.PP.19-42