رابطه شادکامی با کمالگرایی و سبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد رودهن، گروه مشاوره ، رودهن، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش رابطه شادکامی با کمالگرایی و سبک های دفاعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. روش پژوهش همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 می باشد که تعداد آنها 400 نفر است. حجم نمونه با رعایت نسبت زن و مرد240 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 1) پرسشنامه شادکامی (آکسفورد)، 2) پرسشنامه کمالگرایی(هُویت و فلت) و 3) پرسشنامه سبک های دفاعی (DSM-40) است. در بخش آمار توصیفی به توصیف  نمونه ی آماری در قالب شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی مانند میانگین - میانه - نما - واریانس - انحراف معیار وجداول توزیع فراوانی استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین شادکامی و سبک های دفاعی رشد یافته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بین شادکامی با کمالگرایی و شادکامی با سبک های دفاعی در این پژوهش رابطه معناداری دیده نشده است. 

کلیدواژه‌ها


 آرگایل،م.(1388). روانشناسی شادی. ترجمه مسعود گوهر انارکی، حمید طاهر نشاط دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامی. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2001)،ص:124-126.
امیر پور، ب. (1391). رابطه تفکر انتقادی و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره پنجم، شماره سوم، ص: 143-147.
 اتکینسون، ریچارد،اسمیت، ادوارد، بم، داربل، هوگسما(1389). زمینه روانشناسی  هیلگارد. ترجمه براهانی، محمد تقی؛ کریمی، یوسف؛ شهرآرای، مهرناز؛ بیرشک، بهروز،بیک، مهرداد، گاهان، نیسان، زمانی، رضا، بناب، مهدی محی الدین، تهران،رشد.167-170.
برنا، م.،و سواری، ک. (1388). ارتباط ساده و چندگانه نگرش‌های مذهبی، سلامت روانی، رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان. مجله یافته‌های نو در روان‌شناسی، شماره سوم، ص: 76-86.
برنز، دیوید، از حال بد به حال خوب ، ترجمه مهدی قراچه داغی ،( 1383)،85-89.
بشارت ، محمد علی ، جوشن لو ، محسن و میرزمانی ، سید محمود (1384) . رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی . کجله علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سیستان و بوچستان دوره اول ، 79،63،ص:100-105.
  پسندیده، ع.، گلزاری، م.،و براتی سده، ف. (1391). پایه نظری رضامندی از دیدگاه اسلام. مجله روان‌شناسی و دین، سال پنجم، شماره چهارم، ص: 85-104.
ثابت ، مهرداد ، لطفی کاشانی ، فرح ،( 1389 ) ، هنجاریابی آزمون شادکامی اکسفورد ، فصلنامه اندیشه و رفتار ، شماره 15 ، 18-7، ص:24-29.
رفیعی، م.، موسوی پور، س.،و آقا نجفی، م. (1389). بررسی شادکامی، سلامت روانی و ارتباط بین آنها در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1389. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال پانزدهم، شماره سوم، ص: 15-25.
عباس زاده، م.، علیزاده، م.، کوهی، ک.،و علی‌پور، پ. (1390). انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان تبریز. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، ص: 215-244.
عبد خدایی، محمد سعید، مهرام، بهروز ، ایزانلو، زهرا (1390). بررسی رابطه بین ابعاد کمالگرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره (1)، ص:47-58.
هیلگارد، ا.، اتکینسون، ر (1370) زمینه روانشناسی . ترحمه.م.ن.، براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد
Blankstein.K.R.&Dunkley.D.M, (2002), Evaluativeconcerms, Self-critical, and personal standards perfectionism: A Structural Equation Modeling strategy. In -G. L, Flett & P.L. Hewitt, (Eds). Perfectionism: Thtory, Research and treatment. pg 258-315.
Bowins (20004), Psychological Defense Mechanisms: A New Perspective. The American Journal of Psychoanalysis, Vol.64. No.1.
Ellis, A, (1987), How to live with & without it. Secaucus, N, J, Citadel press.321-326.
Flett, G, L, & Hewitt. P.L.(2002). Perfectionism and maladjustment: An over view of theoretical, definitional, and treatment issues. pp: 5-31
Rice, K. G, & dellwo, J. P (2002). perfectionism and self- development: implicatios for college adjustment. Journal. F counseling and development, 80-118-196.
Veenhoven, R. (1993). Happiness in nations. Rotterdom: university Rptterdom, Netherlands.29-78.
Vaillant, G. E. (2000). Adaptive mental mechanisms: Their role in a psychology, American psychologist, 55: 89-98.
Zoccali, R. Muscatello, M. R. A, Bruno, A, Cedro, C. Campolo, D, Pandolof, G.  Meduri, M. (2006). The role of defense mechanisms in the modulation of anger experience and expression: Gender.318-340.