ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

چکیده

تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از طرف دیگر سازمان‌ها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. یکی از فرایندهایی که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت می‌نماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد می‌گردد، آموزش است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کمی بود. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل تمامی مدیران شهرداری تهران (شهرداری تهران دارای 16 اداره کل و نه معاونت می‌باشد) به تعداد 740 نفر بودند که با استفاده از از روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و فرمول کوکران 253 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به‌منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تحلیل داده‌ها نیز با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های فردی و آموزشی ارتقای کیفیت آموزش در وضعیت مطلوبی قرار داشت اما مؤلفه سازمانی وضعیت مطلوبی نداشت

کلیدواژه‌ها