بررسی رابطه رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی . مشاوره وعلوم تربیتی . دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن.رودهن.ایران

2 مدیریت اموزشی،مشاوره وعلوم تربیتی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن،رودهن ،ایران

چکیده

بررسی رابطه رهبری معنوی وفرهنگ‌ سازمانی با توانمند سازی کارکنان آموزش‌وپرورش
شهر تهران
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین رهبری معنوی و فرهنگ‌سازمانی و ابعاد آن‌ها با توانمندسازی کارکنان است. کلیه کارکنان شاغل آموزش ‌وپرورش شهرتهران درسال 1393 جامعه آماری پژوهش می‌باشد حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر انتخاب شد جهت جمع‌آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه رهبری معنوی فرای2003، توانمندسازی اسپرتیزر1995 و فرهنگ‌سازمانی هافتسد 1980 استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق همبستگی ورگرسیون چند متغیره نشان داد: همبستگی بین متغیر رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان معنی‌دار است. بین متغیر فرهنگ‌ سازمانی و توانمندسازی کارکنان نیزهمبستگی معنی‌دار است بین ابعاد مدیریت معنوی وتوانمند سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ومولفه ایمان به کارو نوع دوستی با توانمند سازی رابطه ای معنادارنشان داده نشد.هم چنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی و توانمند سازی رابطه معناداروجود داشته وتنها متغیر مردم سالاری رابطه ای با توانمند سازی نشان نداد.
نتیجه انکه تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعه‌ای وابسته به پرورش منابع انسانی توانا ست واین امر مستلزم وجود رهبری ومدیریت مناسب وفرهنگ همسو با آن می باشد.
کلیدواژه‌ها : رهبری معنوی -فرهنگ‌سازمانی- توانمندسازی کارکنان.

کلیدواژه‌ها