شناسایی عوامل موثر بر کاربرد برنامه ریزی منابع سازمان (مورد مطالعه:سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن شده تا برخی از عوامل تاثیرگذار بر کاربرد سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Spss و PLS استفاده شده است. به دلیل متناهی بودن تعداد اعضای جامعه از روش سرشماری استفاده گردیده است. نتایج نشان می‌دهد خودکارآمدی بر سودمندی درک شده استفاده از ERP اثر مثبت و معناداری دارد ولی بر سهولت درک شده اثر مثبت و معنادار ندارد. همچنین حمایت سازمانی، آموزش، پیچیدگی و سازگاری بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده استفاده از ERP اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین سودمندی درک شده و سهولت درک شده بر قصد استفاده و قصد استفاده بر استفاده از ERP اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین استفاده از ERP اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دورنمائی و عملکرد فردی دارد.
کلمات کلیدی: سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، خودکارآمدی، حمایت سازمانی، آموزش، پیچیدگی و سازگاری، مدل پذیرش تکنولوژی

کلیدواژه‌ها