بررسی نقش عوامل آموزشی بریادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه علمی مدیریت-MBA دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

استادان و دانشجویان با توجه به جایگاهی که در جامعه دارند از مهمترین محرکهای سازمانی محسوب می‌شوند و نقش محوری در توسعه و رشد کیفیت آموزش عالی ایفا می‌کنند. امروزه اکثر دانشگاه ها ی معتبر دنیا در پی یافتن روشهای آموزشی هستند که موجب ارتقای یادگیری مداوم، خلاق و خود محور دانشجویان گردد . بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند که سبک یادگیری باید با سبک تدریس منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید. در خلال دهه های گذشته رویکردهای مختلف روانشناسی با تمرکز بر تفاوت های فردی، تجربه و روش های عینی با ارایه نظریه های مختلف در حیطه یادگیری بر تدوین اصول مربوطه پرداخته و بر اساس مطالعات روش‌هایی را برای یادگیری طراحی و پیشنهاد کرده اند. از این رو هدف این پژوهش بررسی نقش مولفه های آموزشی در یادگیری دانشجویان پیام نور شهر ری می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش گردآوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی و از لحاظ نحوه اجرا و طرح تحقیق پیمایشی است و همچنین به دلیل بررسی میزان تاثیر مولفه های آموزشی (روش تدریس خلاق، محتوای آموزشی، ارزشیابی، محیط فیزیکی، آموزشگر و مدیریت) بر یادگیری دانشجویان، این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از  پرسشنامه با 49 سنجه در قالب طیف لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم)استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرری می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان میدهد که چهار عامل محتوای آموزشی، ارزشیابی، آموزشگر، روش تدریس در چهارگام به ترتیب وارد معادله رگرسیون شدند و در مجموع 1/49 درصد از واریانس تاثیر در یادگیری را تبیین میکنند. و در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهادات کاربردی که به رفع برخی از مشکلات دانشگاه و دانشجویان خواهد بود ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها