برنامه ریزی مدیریت استراتژی بازاریابی شرکت ستاره ایران (نمایندگی انحصاری خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش

چکیده

بازاریابی یکی از موضوعات مهم جهت حفظ بقا و توسعه سازمان ها و موسسات می باشد و دستیابی به بازارهای هدف یکی از مهمترین دغدغه های مدیران است. هدف تحقیق حاضر، برنامه ریزی و تدوین استراتژی بازاریابی شرکت ستاره ایران؛ به عنوان نمایندگی خودرو سواری مرسدس بنز بوده ، تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن ، مدیران، معاونین و کارشناسان بخش فروش و بازاریابی شرکت ستاره ایران در تابستان سال 1395 به تعداد 55 نفر و تعداد نمونه ها 48 تن بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارSPSS مورد بررسی قرارگرفت. بررسی داده ها، نشان داد که گویه " تغییرات در ساختار شرکت ستاره برای رفع بوروکراسی اداری" در اولویت اول نقاط قوت، گویه " اختصاص بودجه سالیانه برای فعالیت های بازاریابی " در اولویت اول نقاط ضعف، قرار داشته است. همچنین گویه" روابط و تعاملات بین المللی معقول و مناسب با دیگر کشورها و کشور سازنده " در اولویت اول فرصت ها و گویه " تغییرات مداوم نرخ ارز و اثرات آن" در اولویت اول تهدیدات قرار دارد. بر اساس نتایج؛ استراتژی غالب بازاریابی شرکت ستاره ایران، استراتژی های تهاجمی تعیین گردید. در پایان با توجه به نتایج حاصله، استراتژی های چهارگانه تهاجمی، تدافعی، رقابتی(اقتضائی) و محافظه کارانه(انطباقی)، پیشنهاد گردید

کلیدواژه‌ها