بررسی رابطه سخت کوشی وکمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رواتنشناسی ، دانشکده علوم انسانی، دان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه سخت کوشی و کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بوده است .روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می-باشد.جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارتست‌ از کلیة‌ دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگیان تبریز به تعداد 500 نفر می‌باشد .بر اساس‌ جدول مورگان حجم‌ نمونه‌ 217 نفر مشخص و با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شده است.ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش‌ دو پرسشنامه‌ سخت کوشی کوباسا می‌باشد که دارای 50 سوال دارای سه بعد تعهد ، کنترل و مبارزه طلبی است ، کمال‌گرایی هویت و فلت ۳۰ سوالی و در طیف لیکرت می‌باشد و در خصوص پیشرفت تحصیلی از معدل پایان ترم دانشجویان استفاده شده است. برای‌ سنجش میزان‌ روایی‌ ابزار پژوهشی از روایی صوری استفاده شده و در خصوص پایایی ابزارها ، پرسشنامه روی سی نفر از اعضاء جامعه که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی متغیر سختکوشی 78% و کمال‌گرایی 87% محاسبه گردید.نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سختکوشی ، تعهد ، کنترل و مبارزه طلبی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین بین کمال‌گرایی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی دار و معکوسی وجود دارد . نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد سختکوشی و کمال گرایی به میزان 41% درصد پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها