بررسی رابطه بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری ادارات آموزش و پرورش شهر تهران است که به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران میباشد که از بین آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 323 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرسش نامه ی هوش سازمانی کارل آلبرخت (2003)، یادگیری سازمانی زالی (1385) و بهره وری نیروی انسانی آچیو می باشد.روائی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید واحد رودهن مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر به ترتیب مذکور 90/0، 76/0، 84/ محاسبه و تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین هوش سازمانی و بهره وری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و بهره وری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها