ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد سنندج

2 گروه علوم تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف مدارس متوسطه آماده کردن فارغ‌التحصیلان برای زندگی بعد از مدرسه متوسطه، از طریق یاددهی مهارتها و دانشی است که برای آمادگی ورود دانشگاه و بازار کار اساسی و ضروری هستند. هدف اصلی این پژوهش، ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه می‌باشد. این پژوهش بر حسب هدف، در رده تحقیقات کاربردی و از نظر روش انجام در رده تحقیقات توصیفی است. برای دستیابی به اهداف، قبل از انجام تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونه‌گیری از آزمونKMO و برای اطمینان از اینکه ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار می‌گیرد در جامعه برابر صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. همچنین برای تحلیل عاملی اکتشافی داده‌ها از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس استفاده گردید. برای تعیین تعداد عامل‌های اصلی از سه شاخص استفاده شد: الف) ارزش ویژه ب) نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و ج) نمودار ارزش‌های ویژه (سنگ ریزه). نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان از سه عامل و 15 شاخص فرعی در رتبه‌بندی مدارس متوسطه بود و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مدل رتبه‌بندی با ضرایب استاندارد ساخته شد.

کلیدواژه‌ها