تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف این تحقیق تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارائه الگوی ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی بوده که با روش تحلیل عامل اکتشافی با دو گروه نمونه آماری شامل گروه خبرگان و متخصصان در مرحله اول برای شناسایی مولفه های اصلی و اعضای هیات علمی در مرحله دوم برای تایید مولفه های مستخرج شده انجام شد. بر پایه مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS و همینطور 14 مولفه به همراه 98 گویه شامل: عدالت تدریس دروس، ارزشیابی، فضای مجازی، آشنایی با نرم افزارهای حرفه ای، غنی سازی شغلی، فعالیت های پژوهشی، نشر، فعالیت های مشاوره ای، فعالیت های مدیریتی، فعالیت های اجرایی، رشد حرفه ای، نوآوری، آشنایی با اصول تحقیق، و آشنایی با رویکردهای آموزش عالی شناسایی و مورد تایید قرار گرفت. در پایان به مقایسه نتایج تحقیق پرداخته و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها