بررسی رابطه بین جو سازمانی و حل مساله مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه الگوی مناسب مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آزارد اسلامی رودهن

چکیده

باعنایت به اینکه نقش مدیران در سازمان ها و مجموعه های مختلف علی الخصوص نظام های آموزشی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عوامل اصلی این نظام است بسیار مهم و حساس می باشد زیرا که مدیر می تواند توانایی خلاقیت و حل خلاقانه مسائل و مشکلات را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی می شود هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی و روش حل مساله مدیران در آموزش و پرورش شهر تهران به منظور ارائه الگوی مناسب مدیریتی است . جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه دخترانه 22 گانه آموزش و پرورش شهر تهران است که تعداد آن 85 نفر است از این جامعه تعداد 304 نفر پرسشنامه به صورت کامل پاسخ دادند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند ابراز پژوهش پرسشنامه است و نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که بین جو سازمانی و روش حل مساله مدیران رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها