طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه گرمسار

4 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

امروزه نبود تفکر استراتژیک یکی از کمبودهای اساسی در سازمان‌ها به شمار می‌رود که امکان شناسایی فرصت‌های جدید را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کیفی و کمی) به‌منظور طراحی الگوی تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور انجام‌شده و ازنظر هدف، کاربردی است.
جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران آموزش‌های مهارتی و علمی کاربردی شاغل در دانشگاه و حوزه‌های صنعت بوده، از تکنیک دلفی (لیکرت 7 درجه) استفاده‌شده و منابع گردآوری اطلاعات شامل تجربه، مصاحبه با صاحب‌نظران و مرور پژوهش‌هایی است که در سنوات اخیر در موضوع تفکر استراتژیک در داخل و خارج از ایران انجام‌شده است. بر این اساس تعداد 82 مفهوم تفکر استراتژیک شناسایی شد که درنهایت پس از طی 4 مرحله تکنیک دلفی تعداد مفاهیم نهایی به 61 مفهوم رسید. حاصل تحلیل‌ها و استفاده از نرم‌افزار spssبرای تحلیل داده‌ها، استخراج یک الگوی مفهومی در حوزه مطالعات تفکر استراتژیک مدیران حول 4 بعد، فردی، سازمانی، شهودی و دید سیستمی ، 11 مؤلفه و 61 مفهوم است. پیشنهاد می‌شود که الگوی مفهومی معرفی‌شده در این پژوهش در مراحل بعدی از طریق معادلات ساختاری اعتباربخشی شود.

کلیدواژه‌ها