بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه با عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین دبیران دبیرستان متوسطه اول پسرانه شهرستان کلاله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی‌آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی‌آباد کتول، ایران

3 گروه مدیریت،واحد علی‌آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

در حالیکه پدر سالاری مفهومی برجسته در حوزه خط مشی عمومی است اما بیان آن در ادبیات رهبری بسیار چالش برانگیز می باشد لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه با عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین دبیران مقطع دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شهرستان کلاله است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن،کلیه معلمان دوره ی اول دبیرستان های شهرستان کلاله به تعداد 320 نفرمی باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،175 نفر بوده است که جهت حصول اطمینان بیشتر 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از چهار پرسشنامه رهبری پدرسالارانه شنگ و همکاران (2000)، پرسشنامه اعتماد مک آلیستر (1995)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (1991) و پرسشنامه عملکرد مقیمی و رمضان(1390) استفاده‌شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیات تحقیق تایید شده اند.

کلیدواژه‌ها